Instalaciones de calefacción por suelo radiante

La calefacció per terra radiant és un sistema de calefacció que utilitza canonades instal·lades a terra per escalfar l’aire de l’habitació. La calor es transmet mitjançant radiació i convecció.

Pel que fa al preu, la instal·lació d’un sistema de calefacció per terra radiant pot ser costosa, ja que requereix canonades i materials específics.

El preu pot variar depenent de la mida del projecte, la qualitat dels materials i la zona geogràfica. És important tenir en compte que, a llarg termini, la calefacció per terra radiant pot proporcionar estalvis significatius en els costos d’energia.

Hi ha diferents tipus de terra radiant: el terra radiant d’aigua i el terra radiant elèctric

Pel que fa a les opinions, la calefacció per terra radiant té opinions molt positives a causa de la seva eficiència energètica i comoditat, ja que no bufa aire calent i no produeix corrents d’aire.

Bomba de calor

No obstant això, és important tenir en compte que el terra radiant requereix una bona instal·lació i manteniment per garantir-ne el funcionament correcte i una bona eficiència energètica.

Terra radiant d’aigua:

És un sistema de calefacció en què s’utilitzen canonades de polietilè o de coure per transportar aigua calenta a través del terra.

L’aigua s’escalfa mitjançant una caldera o una bomba de calor, i després es distribueix a través d’un sistema de canonades a terra. La calor es transfereix des de l’aigua a través del terra a l’ambient, cosa que proporciona una sensació de calor agradable als peus.

Aquest sistema és molt eficient ja que el terra és un gran acumulador de calor i pot mantenir la temperatura constant durant molt de temps.

Calefacció per terra radiant elèctric

La calefacció per terra radiant elèctric és un sistema en què s’utilitzen cables elèctrics per generar calor a terra.

El sistema consta d’una sèrie de cables elèctrics que es col·loquen en una malla sota el terra, normalment entre capes d’aïllament i reixeta. El sistema es connecta a un termòstat i un sistema de control, permetent regular la temperatura del terra i encendre o apagar el sistema segons sigui necessari.

Aquest tipus de sistema és molt fàcil d’instal·lar, ja que no requereix canonades ni una font de calor, només una connexió elèctrica.

No obstant això, el terra radiant elèctric és menys eficient que el terra radiant d’aigua, ja que la calor es genera directament a terra en lloc de ser distribuït a través d’un fluid calent.

Com és una instal·lació de calefacció per terra radiant?

Instal·lació de calefacció per terra radiant d'aigua

Una instal·lació de terra radiant consta de diversos components clau:

 1. Sistema de calefacció: això pot ser una caldera de gas, bomba de calor o un sistema elèctric.
 2. Tuberies o cables: depenent del tipus de terra radiant, s’utilitzaran canonades de polietilè o coure per transportar aigua calenta, o cables elèctrics per generar calor.
 3. Aïllament: és important aïllar correctament el terra per evitar la pèrdua de calor.
 4. Reixeta: es col·loca a sobre de l’aïllament per sostenir el terra i permetre l’accés a les canonades o cables.
 5. Sòl acabat: el terra acabat pot ser qualsevol tipus de revestiment, com ara fusta o ceràmica.
 6. Sistema de control: un termòstat i un sistema de control permeten regular la temperatura del terra i encendre o apagar el sistema segons sigui necessari.

La calefacció per terra radiant requereix una planificació acurada i una execució precisa per garantir un funcionament òptim.

Els passos per a una calefacció per terra radiant

 1. Planificació i disseny: abans de començar la instal·lació, cal planificar i dissenyar el sistema de terra radiant, incloent-hi la ubicació de les canonades, la mida del sistema i la manera com es distribuirà la calor.
 2. Preparació del terra: el terra ha de ser anivellat abans de començar la instal·lació.
 3. Instal·lació de les canonades: les canonades es col·loquen a terra segons el disseny prèviament planificat. És important assegurar-se que les canonades estiguin a la mateixa altura i anivellades.
 4. Proves de pressió: un cop instal·lades les canonades, cal fer proves de pressió per assegurar-vos que no hi ha fuites.
 5. Capa d’aïllament: es col·loca una capa d’aïllament sobre les canonades per ajudar a retenir la calor.
 6. Instal·lació de la capa d’acabat: un cop instal·lades les canonades i la capa d’aïllament, es col·loca la capa d’acabat, com el pis, damunt del sistema de terra radiant.
 7. Connexió elèctrica i encesa: el sistema de terra radiant ha de ser connectat a una font d’energia i encès perquè funcioni.
 8. Proves i ajustaments: finalment, cal fer proves per assegurar-se que el sistema està funcionant correctament i fer qualsevol ajustament necessari.

Alguns avantatges i inconvenients de la calefacció per terra radiant

Sòl radiant elèctric

El terra radiant té diversos avantatges, incloent una distribució uniforme de calor en una habitació, cosa que elimina la necessitat de radiadors o aire condicionat, i una reducció en l’ús d’energia ja que la calor es genera directament a terra.

Els avantatges d’un sistema de terra radiant inclouen:

 1. Major confort tèrmic: el terra radiant proporciona una distribució homogènia de la calor, cosa que permet una major sensació de confort a l’interior de la casa.
 2. Estalvi d’energia: el terra radiant és més eficient en comparació amb els sistemes de calefacció tradicionals, ja que la calor es distribueix de manera més homogènia i no es perd per la xemeneia.
 3. Silenciós: el terra radiant és un sistema de calefacció silenciós, ja que no té ventiladors ni conductes.
 4. Sense pols ni aire sec: el terra radiant no aixeca pols ni seca l’aire, cosa que és especialment beneficiosa per a persones amb problemes respiratoris.
 5. Integració estètica: el terra radiant es pot integrar estèticament amb el terra, ja que les canonades es troben sota la capa d’acabat.

Inconvenients que es troben en calefacció per terra radiant:

És costós instal·lar i requereix una gran quantitat de planificació i preparació abans de la instal·lació. També cal tenir un sistema de control de temperatura per evitar sobreescalfament i pot no ser adequat per a sòls amb alta humitat o certs tipus de terres.

 1. Cost elevat: la instal·lació d’un sistema de terra radiant pot ser costosa.
 2. Requereix una planificació i disseny curosos: és important planificar i dissenyar adequadament el sistema abans de començar la instal·lació.
 3. Requereix una major preparació del terra: el terra ha de ser anivellat i net abans de començar la instal·lació.
 4. No és adequat per a totes les cases: el terra radiant no és adequat per a totes les cases, ja que no es pot instal·lar a cases amb terres de fusta oa cases amb certs tipus de construcció.
 5. Manteniment: el sistema de terra radiant requereix manteniment especialitzat per assegurar-ne el funcionament correcte.

Calefacció per terra radiant o radiadors?

És important esmentar que cada tipus de calefacció té els seus propis avantatges i desavantatges, i l’elecció dependrà de les necessitats i les preferències de cada persona.

Calefacció per radiadors

Totes dues opcions tenen avantatges i desavantatges, i és important considerar aquests factors en prendre una decisió.

CaracterístiquesTerra radiantRadiadors
Distribució del calorUniformeDesigual
Eficiència energèticaAltaMitjana
Control de
temperatura
PrecísLimitat
EstèticaDiscretPot ser molest
Cost d’instal·lacióElevatModerat
MantenimentBaixBaix
ComoditatBonaBona
Apropiat per a persones amb problemes respiratorisNo
Taula comparativa entre calefacció per terra radiant i radiadors

La calefacció per terra radiant és de gran eficiència energètica

El terra radiant per aigua és considerat un sistema de calefacció altament eficient a causa de diverses raons. En primer lloc, l’aigua té una major capacitat de calor específica que l’aire, cosa que significa que pot transportar més calor amb menys energia.

En segon lloc, el terra radiant per aigua distribueix la calor de manera uniforme a l’habitació, eliminant la necessitat de radiadors o aire condicionat i reduint l’ús d’energia.

A més, el terra radiant per aigua pot ser controlat amb precisió per adaptar-se a les necessitats de calefacció d’una habitació, cosa que permet un estalvi addicional d’energia.

Tot i això, és important esmentar que per maximitzar l’eficiència energètica d’un sistema de sòl radiant per aigua, cal un bon aïllament i control de temperatura adequat.

La combinació d’aerotèrmia i terra radiant

Combinar aerotèrmia i terra radiant és una de les opcions més actuals i eficients en sistemes de calefacció. L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza l’aire exterior com a font d’energia per escalfar i refredar un edifici.

Gamma d'aerotèrmia Vaillant
Gama d’aerotèrmia Vaillant

La conjunció de tots dos sistemes permet treure partit al màxim els avantatges de cadascun. L’aerotèrmia proporciona una font d’energia renovable i eficient, mentre que el terra radiant distribueix la calor de manera uniforme a l’habitació i redueix l’ús d’energia.

A més, el terra radiant també ajuda a millorar l’eficiència energètica del sistema aerotèrmic ja que la calor és generada a terra i no a l’aire.

El seu muntatge necessita elevats coneixements tècnics

És recomanable comptar amb professionals del sector per fer la instal·lació ja que una mala instal·lació podria generar problemes de funcionament i pèrdues d’eficiència energètica.

Milloreu el vostre confort i estalvieu en la factura d’energia amb la calefacció per terra radiant!

Contacta’ns avui mateix per programar una cita amb els nostres especialistes i descobreixi com podem ajudar-lo a aconseguir una major eficiència energètica en la seva llar o edifici comercial.

Similar Posts